Vedtægter

Kirkegårdens bestyrelsesforhold
§ 1 Kirkegården ejes af Hørsholm Kirke.
§ 2
 1. Kirkegården bestyres og ledes af en kirkegårdsbestyrelse på 9 medlemmer. Bestyrelsen vælges således:Hørsholm, Rungsted og Kokkedal menighedsråd udpeger blandt rådenes valgte medlemmer hver henholdsvis 4, 2 og 2 medlemmer (i alt 8) til bestyrelsen. Fredensborg Provstiudvalg udpeger det 9. medlem blandt præsterne i Hørsholm, Rungsted og Kokkedal pastorater. Endvidere indgår Kirkegårdslederen og en valgt medarbejderrepræsentant. De sidste 3, præsten, kirkegårdslederen og medarbejderrepræsentanten, er uden stemmeret. Valgene finder sted på rådenes/udvalgets konstituerende møder og gælder for hele valgperioden.Kirkegårdsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der tilstilles menighedsrådene til orientering.
 2. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirkegården ansatte kirkegårdsleder under ansvar overfor kirkegårdsbestyrelsen i overensstemmelse med "Regulativ for kirkegårdslederstillingen" og bestemmelserne i nærværende vedtægt.
 3. Tilsyn med kirkegårdens drift påhviler kirkegårdsbestyrelsen. Kirkegårdsbestyrelsen kan udpege en kirkegårdsværge i overenstemmelse med vedtægten for kirkegårdsværger.
 4. Hørsholm Kirkegårds økonomi er en integreret del af Hørsholm Sogns budget og regnskab og følger de til enhver tid gældende regler for kirkekassers budgetter og regnskab. Det er en repræsentant for Hørsholm Sogn, der sammen med formanden for bestyrelsen og kirkegårdslederen på vegne af de 3 sogne fremlægger Hørsholm Kirkegårds budget ved provstiets budgetsamråd og fremlægger andre sager vedrørende Hørsholm Kirkegård for de kirkelige myndigheder. Hørsholm Kirkegårds årsregnskab vedlægges som et biregnskab til årsregnskabet for Hørsholm Sogn.
 5. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til kirkegårdsbestyrelsen.
§ 3
 1. Kirkegårdens kontor er beliggende på adressen Kirkegårdsvej 1, 2970 Hørsholm.
 2. På kirkegården skal der være to kopier af kirkegårdsprotokollen, ført på EDB i overensstemmelse med bestemmelserne i Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse af 8. august 1990, samt et kort over kirkegårdens gravstedsafdelinger.
 3. Mindst en gang årligt skal kirkegårdens gravpladser på kirkegården sammenholdes med kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn på kirkegården.
Gravsteder
§ 4 Den gamle kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.
Erhvervelse og fornyelse af gravstedsret
§ 5 Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder - gravstedsret - og om bisættelse i kapel, nedsættelse af kister og askeurner i såvel nye som eksisterende gravsteder sker til kirkegårdens kontor. Nedsættelse af kister skal fastsættes tre hverdage før handlingen, bisættelse i kapel og urnenedsættelse fastsættes to hverdage før handlingen.
§ 6
 1. I forbindelse med udlæggelse af et gravsted til begravelse eller urnenedsættelse, udfærdiger kirkegårdslederen et gravstedsbrev i et originaleksemplar med en kopi. Originaleksemplaret udleveres til indehaveren af gravstedsretten eller dennes befuldmægtigede. Kirkegårdskontoret opbevarer kopien.
 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages en påtegning herom på gravstedsbrevet, ligelydende påtegning påføres kopien.
§ 7
 1. Ønske om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse eller urnenedsættelse af en person som:
  1. ved sin død havde bopæl i sognene,
  2. havde ægtefælle/registreret partner, forældreeller børn begravet på kirkegården,
  3. på særlig måde har været tilknyttet sognene.
 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter kirkegårdsbestyrelsens nærmere bestemmelse.
 3. Uanset om der i øvrigt i medfør af bestemmelserne i takstregulativet jvf. § 31, skal erlægges betaling for erhvervelse af gravstedsret, skal der altid være adgang til at erhverve en sådan ret uden vederlag til begravelse af ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1 under punkt 1 - 3.
 4. Når der udlægges gravplads til en gift person/registreret partner, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle/registrerede partner umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Retten til gravpladsen bevares, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl. Herfra er dog undtaget gravpladser i fællesgravene.
 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 6 gravpladser. Ønskes større gravpladser udlagt, kan dette alene ske med kirkegårdsbestyrelsens godkendelse.
 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb kan normalt imødekommes, medmindre en godkendt reguleringsplan er til hinder for dette. Såfremt gravstedet har været ryddet på grund af misligholdelse, kan gravstedet kun generhverves mod betaling af renholdelsen for det antal år gravstedet har været ryddet, og renholdelsen skal overdrages til kirkegården mod den vedtægtsmæssige betaling.
 7. Der kan erhverves ret til et bestemt gravsted, inden begravelse skal finde sted. Erhvervelse af gravstedsret uden brug af gravstedet kan kun finde sted såfremt gravstedets renholdelse overdrages kirkegården.
 8. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten på én gang for et åremål, der overstiger en fredningsperiode kan kun ske på betingelse af, at gravstedets renholdelse for hele perioden sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, hvis størrelse er godkendt af Stiftsøvrigheden. Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret for et åremål, der overstiger 40 år vil normalt ikke kunne opfyldes.
§ 8 Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten for samtlige gravpladser altid forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode. Gravstedsretten til et udløbet gravsted kan ikke fornys for en kortere periode end 5 år.
§ 9 Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.
§ 10 Brugsretten til et gravsted kan kun overdrages ved en skriftlig henvendelse til kirkegårdens kontor. Overdragelsen skal noteres på gravstedsbrevet og dettes kopi.
§ 11
 1. Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til kirkegårdens kontor herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.
 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkegårdslederen skriftlig påmindelse om fornyelsen til indehaveren af brugsretten, såfremt adressen er kendt.
 3. Medfører dette ikke fremsættelse om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå tilfalder kirkegården.
 4. Gravstedet kan tidligst sløjfes på årsdagen for fredningstidens udløb.
 5. Indehaveren af gravstedsretten kan dog inden 2 uger efter brugsrettens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder, når eventuelle fundamenter samtidig fjernes og gravstedet afleveres i planeret stand. Indehaveren af gravstedsretten skal orienteres herom.
 6. Ønskes et gravsted, der er erhvervet for mere end den nødvendige fredningsperiode, og hvis renholdelse er sikret ved indbetaling i kirkens midler, sløjfet før aftalens udløb, kan dette ske, såfremt der er enighed blandt alle til gravstedet berettigede. Der vil ikke blive tilbagebetalt nogen del af det tidligere beløb, som efter gravstedets sløjfning er frit.
Nedlæggelse og regulering
§ 12 Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.
§ 13 Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændringer af bestående gravstedsanlæg i øvrigt, kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.
Gravsteders indhegning
§ 14
 1. Gravstederne må ikke uden kirkegårdsbestyrelsens samtykke hegnes med andet end levende hegn. Undtagelse kan kun gøres såfremt særlige forhold taler derfor.
 2. Alle hække plantes, vedligeholdes og klippes ved kirkegårdens foranstaltning og er dennes ejendom. Der betales et engangsbeløb herfor ved erhvervelse eller fornyelse i henhold til takstregulativet for Hørsholm kirkegård.
 3. Gravstedsindhegninger af træ, jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt vedlige af ejeren af gravstedsretten.
 4. Gravgitre og lignende, som ikke i medfør af lovens kapitel IV er registreret som bevaringsværdige, kan, hvis de anses forskæmmende eller upassende, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården.
Gravstedernes beplantning
§ 15
 1. Hvis beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan kirkegårdsbestyrelsen forlange dem beskåret eller fjernet.
 2. Bestående ældre beplantninger, herunder træer som er af skønhedsværdi for kirkegården som helhed, må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem beplantningen er bekostet.
Gravminder
§ 16
 1. Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition.
 2. Kirkegårdsbestyrelsen påser, at gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende, ikke anbringes.
 3. Gravminder, indgangspartier og gravgitre skal altid fremtræde i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand.
 4. Fundamenter til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i eller udføre andet arbejde på et tilstødende gravsted. Større gravminder skal funderes efter kirkegårdslederens anvisning.
 5. Kirkegårdsbestyrelsen må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der efter at gravstedets fredningstid er udløbet og gravstedet ikke yderligere ønskes fornyet, er registreret i henhold til lov nr. 268 af 22. maj 1986 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde kapitel IV. Kirkegårdsbestyrelsen sørger for, at de tidligere indehavere af gravstedsretten såvidt muligt, gøres bekendt med registreringen.
 6. På kirkegårdslederens anmodning har indehaverne af gravstedsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder og gravgitre.
 7. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler kirkegårdsbestyrelsen.
Gravstedernes vedligeholdelse
§ 17
 1. Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige og forsvarlige ren- og vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i denne vedtægt overholdes.
 2. Det påhviler kirkegårdslederen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården ren- og vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.
 3. Hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt med hensyn til ren- og vedligeholdelse, skal kirkegårdslederen skriftligt tilbyde, at kirkegården overtager renholdelsen mod betaling af den i takstregulativet fastsatte takst.
 4. Hvis renholdelsen ikke overlades til kirkegården eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, pålægger kirkegården skriftligt indehaveren af brugsretten, at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.
 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets renholdelse, meddeler kirkegårdslederen ved anbefalet brev til indehaveren af brugsretten, at gravstedet ryddes som anlagt gravsted. Gravminder opbevares indtil brugsperiodens udløb efter kirkegårdsbestyrelsens nærmere anvisninger. Gravpladserne må ikke påny anvendes til begravelse før fredningstiden for den sidste begravelse er udløbet. Ryddede gravsteder sløjfes uden yderligere meddelelser, når fredningstiden er udløbet, uanset om gravstedet er erhvervet for længere tidsrum.
§ 18 Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.
§ 19
 1. Kirkegården ren- og vedligeholder gravsteder samt grandækker og tilplanter gravsteder med forårs- og sommerblomster m.v. mod betaling efter reglerne i takstregulativet. Kirkegården udfører tillige andre opgaver som anlæg af gravsteder efter regning.
 2. Pligten til ren- og vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler een gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende takstregulativ, for ren- og vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.
 3. Engangsbeløb for længere perioder fastsættes ved aftale, som skal godkendes af Stiftsøvrigheden.
 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkegårdsværgen, kirkegårdslederen eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders ren- og vedligeholdelse, mod at oppebære eller forvalte renter og hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.
Særlige bestemmelser for kistegrave
§ 20 Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for kistegrave 20 år.
§ 21
 1. En gravplads for en voksen skal være 1.25 x 2.5 meter.
 2. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 meter jord over kistelåget.
 3. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkegårdslederens samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav, eller i særlige afdelinger på kirkegården, gravstederne må ikke være mindre end 1 x 0,5 meter.
§ 22
 1. Anvendes jern- zink- eller egetræskister, eller kister af et andet langsomt nedbrydeligt materiale, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum til mindst det dobbelte af fredningstiden for en normal kiste. Afgørelsen heraf træffes af kirkegårdslederen. Hvor forholdene taler derfor, skal sådanne kister begraves i dobbelt dybde (2,4 meter) med en normal fredningsperiode.
 2. Murede og støbte grave, såvel underjordiske gravkamre som mausoleer, kan kun tillades opført med kirkegårdsbestyrelsens samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.
 3. Kister, der er helt eller delvis forarbejdet af plast eller andre kunststoffer, må ikke benyttes til begravelse.
§ 23 Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra stifsøvrigheden.
Særlige bestemmelser for urnegrave
§ 24 Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal ligge urørt - er for en urnegrav 10 år.
§ 25
 1. Et urnegravsted skal være0.6 x 0.9 meter.
 2. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 meter jord over urnen.
 3. Askeurner kan nedsættes i almindelige kistegravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri.
 4. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørt i hele fredningsperioden, også ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet, urnens placering skal angives i kirkegårdens protokol.
 5. Anbringelsesstedet for urner nedsat i en anonym askefællesgrav vil ikke blive oplyst.
§ 26
 1. Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af kirkegårdsbestyrelsen, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale, og en forhøjelse af taksten i forhold hertil. Urner af plast må ikke anvendes.
 2. I den anonyme askefællesgrav må der kun nedsættes urner af let nedbrydeligt materiale.
§ 27 Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra kirkegårdslederen efter de derom gældende bestemmelser.
§ 28 Alle gravsteder har særlige servitutter på gravminder, anlæg, indhegning og beplantning.
§ 29
 1. Begravelser på kirkegården kan normalt finde sted på alle hverdage. På lørdage med ekstra betalingen iflg. taksregulativ.
 2. Urnenedsættelser kan finde sted på hverdage indenfor normal arbejdstid. På lørdage med ekstra betalingen iflg. taksregulativ
 3. For benyttelse af kapellet findes særlig vedtægt.
Ordensbestemmelser
§ 30
 1. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
 2. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården må kun udføres indenfor normal arbejdstid. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det er til gene for gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger.
 3. Kirkegårdens tilhørende redskaber og vandkander, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
 4. Kirkegårdens hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes eller betrædes.
 5. Hunde skal føres i snor og eventuelt efterladenskaber skal fjernes.
 6. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
 7. Færdsel udenfor kirkegårdens gange er ikke tilladt.
 8. Cykling på kirkegårdens gange er ikke tilladt.
 9. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i forbindelse med materiale eller handicapkørsel. Dog gives der tilladelser i særlige tilfælde.
 10. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
 11. Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
 12. Der må ikke anvendes plastik eller lignende materialer som underlag for stenbelægning på gravsteder eller andre arealer.
 13. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og beplantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.
 14. På askefællesgraven og andre græsgravsteder må blomsterbuketter, kranse og mospuder kun anbringes på de af kirkegårdslederen anviste steder, der må ikke nedsættes løg, planter og andet i græsset.
 15. Kirkegårdslederen er regulativmæssig forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsbestyrelsen.
Særlige bestemmelser
§ 31 Takster for erhvervelse/fornyelse og vedligeholdelse af gravsteder m.v. fastsættes i et særlig takstregulativ, der skal godkendes af provstiudvalget.
§ 32 Ændringer i vedtægterne skal godkendes af de tre menighedsråd.