Vedtægter

Særlig vedtægt for modtagelser, begravelser og bisættelser på Hørsholm kirkegård

I henhold til kirkegårdsvedtægtens § 29 stk. 3

Almindelige regler for benyttelse af Hørsholm kirkegård og kirkegårdens kapel.
1 Begravelser og bisættelser kan finde sted på alle hverdage
2 Anmeldelse skal ske til kirkegårdens kontor senest for
begravelser 2 hele hverdage før handlingen og
bisættelser 1 hel hverdag før handlingen.
Dødsanmeldelsen skal foreligge på kirkegårdskontoret senest klokken 12 dagen før handlingen.

Eks. Begravelse
mandag kl. 14.00 – anmeldes torsdag inden kl. 14.00
tirsdag kl. 13.00 – anmeldes fredag inden kl. 13.00
onsdag kl. 13.30 – anmeldes mandag inden kl. 13.30
torsdag kl. 12.00 – anmeldes tirsdag inden kl. 12.00
fredag kl. 12.00 – anmeldes onsdag inden kl. 12.00
lørdag kl. 13.00 – anmeldes onsdag inden kl. 13.00

Eks. Bisættelse
mandag kl. 13.00 – anmeldes fredag inden kl. 13.00
tirsdag kl. 13.00 – anmeldes mandag inden kl. 13.00
lørdag kl. 13.00 – anmeldes torsdag inden kl. 13.00
3 Højtideligheder kan finde sted fra klokken 9.
Begravelser kan ikke påbegyndes senere end klokken 14.00.
Bisættelser kan ikke påbegyndes senere end klokken 15.00.
Afgivelse herfra kan kun undtagelsesvis finde sted efter kirkegårdsledelsens afgørelse
4 Jordbegravelser fra kirkerne eller andre kapeller kan kun foregå med seneste ankomst til kirkegården kl. 14.45
5 Når der finder flere handlinger sted samme dag, skal der være mindst 1 time mellem hver.
6 Der kan ikke foretages handlinger samtidigt i kapellet og på kirkegården, undtagelse herfra kan kun ske efter kirkegårdsledelsens afgørelse.
7 Udsættelser til efter ottendedagen efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet) kan kun ske efter begrundet skriftlig anmodning (Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding § 14). Kirkegårdslederen eller dennes stedfortræder træffer afgørelsen, der ikke kan ankes. Ansøgning herom skal ske senest 4 dage efter dødsfaldet.
8 Præsten er ansvarlig for højtidelighedens sømmelige rettidige afvikling. Kan højtideligheden ikke afvikles indenfor 30 minutter, skal den efterfølgende time reserveres til højtideligheden.
9 Modtagelser af kister på søn- og helligdage kan ikke finde sted.
10 Modtagelser af kister på lørdage kan ske ved betaling efter takstregulativets fastsatte pris pr. påbegyndt time og ikke efter kl. 15.00.
11 Modtagelser på ugens øvrige dage skal normalt finde sted inden kl. 15.30. Modtagelser efter kl. 14.45 gælder takst pr. påbegyndt time efter takstregulativet.
12 Kapellets pynterum kan benyttes i tiden klokken 8.00 til 15.30 på alle hverdage. På lørdage dog først 1 time før den første højtidelighed. For manglende oprydning betales efter gældende timelønstakst. (Min.1/2 time).
13 Kister uden navneseddel modtages ikke.
14 Åbning af kister kan kun i ganske særlige tilfælde finde sted, og da kun med kirkegårdsledelsen tilladelse.
15 Urnenedsættelser kan finde sted på hverdage i den normale arbejdstid (8-15), lørdage kun efter aftale. Betaling efter takstregulativets fastsatte pris. Afvigelser herfra kan kun undtagelsesvis finde sted efter kirkegårdsledelsens afgørelse.
16 Urner kan normalt ikke henstå på kirkegårdens kontor i længere tid end en måned.
17 Mekanisk eller elektronisk musikgengivelse må kun finde sted med kirkegårdsledelsens tilladelse.
18 Rituelle danse og lignende må ikke finde sted.
19 Tilstedeværelse af faner og symboler ved højtideligheder skal aftales med den tjenestegørende præst og kirkegårdsledelsen.
20 Alterbord og andet inventar må ikke flyttes, fjernes eller tildækkes, ligesom der ikke må anbringes eller opstilles andre genstande uden efter forudgående aftale med kirkegårdskontoret.
21 Klokkeringning ved højtideligheder vil finde sted ved såvel kirkelige som borgerlige begravelser/bisættelser, såfremt dette ikke udtrykkeligt frabedes.
For personer udenfor Folkekirken gælder yderligere følgende særlige regler for benyttelse af kapellet og kirkegården.
22 Kapellet og kirkegården kan benyttes af alle, såvel i som udenfor folkekirken, såfremt kirkegårdens bestemmelser overholdes. For brugen betales efter takstregulativet i kirkegårdens vedtægter.
23 Når en præst i et trossamfund udenfor folkekirken medvirker ved en begravelse eller bisættelse på Hørsholm kirkegård eller i kirkegårdens kapel, skal begravelses-handlingens forløb aftales med kirkegårdens bestyrelse, og præsten er ansvarlig for handlingens sømmelige og rettidige afvikling.
24 Ved borgerlig begravelse eller bisættelse på Hørsholm kirkegård eller fra kirkegårdens kapel fastlægges handlingens forløb med kirkegårdslederen eller dennes stedfortræder og overfor denne udpeges en ansvarlig for handlingens forløb.
25 Kirkegårdsbestyrelsen kan modsætte sig sådanne led i en påtænkt handling, som ville stride mod den sømmelighed og orden, der bør iagttages på kirkegårde.
26 Orglet må anvendes af en kvalificeret organist, der er godkendt af kirkegårds-ledelsen.
27 Organisten i den afdødes bopælssogn bør benyttes, såfremt vedkommende er villig hertil, men organisten er ikke pligtig til at deltage. Såfremt organisten ikke er villig til at deltage, skal henvendelse rettes til en af kirkegårdens faste organister, der træffer afgørelse om en eventuel medvirken.
For medvirken betales mindst den til enhver tid gældende takst i henhold til Kirkeministeriets cirkulære om aflønning af organister, kirkesangere m.fl.
For musikstykker, der kræver særlig forberedelse, betales efter aftale.
28 For kormedlemmer gælder tilsvarende regler som for organister.
29 Højtideligheden skal være tilendebragt på højst 30 minutter. Overskridelse må ikke ske af hensyn til de efterfølgende højtideligheder. Der må i hvert enkelt tilfælde – hvor der ikke medvirker en præst fra folkekirken – fremlægges et tidfastsat program med handlingens forløb, samt med angivelse af, hvem der er ansvarlig for handlingens sømmelige afvikling. Overskrides den fastsatte tid med mere end ti minutter beregnes dobbelt takst.
Programmet skal godkendes senest dagen før højtideligheden, ellers anses bestillingen for annulleret.
Programmet kan udformes som vist på bilag 1.
30 Kirkegårdslederen eller dennes repræsentant har på kirkegårdsbestyrelsens vegne bemyndigelse til at aftale højtidelighedens forløb og ret til at afbryde denne,
såfremt det aftalte program ikke overholdes.
For benyttelse af Kølerum
31 Opbevaring af kister (såfremt der er plads) kan ske efter aftale med kirkegårds- kontoret.
32 Opbevaring kan ske i op til 3 døgn, herefter opkræves der en takst pr. påbegyndt døgn efter takstregulativet.
33 Opbevaring længere end 8 døgn, vil ikke kunne lade sig gøre.